Zákonná záručná doba na stomatologické výrobky  je len 6 mesiacov,ale takáto zákonom stanovená garancia nie je dôstojná našej praxe , ani našich klientov.

 

NAŠE GARANCIE :

  • 5 rokov na fixné protetické práce
  • 3 roky na výplne všetkého druhu ,ktoré sú zhotovené priamou metódou
  • 3 roky na snímateľné protetické práce

Z tejto garancie sú vyňaté výrobky,ktorých povaha túto záruku vylučuje ( napr.plastové vložky matríc v zásuvných spojoch snímateľných náhrad, nutná rebázia protézy počas životnosti kvôli nadmernej atrofii kosti ). Poskytnutie dlhodobej garancie je podmienené splnením záväzných podmienok preventívnej starostlivosti ,bez ktorých nie sme schopní našu garanciu zaručiť.

 

Záväzné podmienky preventívnej starostlivosti sú :

  • absolvovanie pravidelnej stomatologickej ,preventívnej kontroly každých 6 mesiacov ( ak ošetrujúci lekár,alebo dentálna hygienička nestanoví inak )
  • absolvovanie hygienickej kontroly ( recall ) a profesionálneho čistenia chrupu minimálne každých 6 mesiacov v našej ordinácii
  • trvalé dodržiavanie pravidiel zubnej hygieny - udržanie indexu krvácania papíl ( PBI ) na hodnote 15 a menej

V prípade nedodržania záväzných podmienok preventívnej starostlivosti nemôžeme aj napriek našej úprimnej snahe prevziať zodpovednosť za Vaše orálne zdravie a v takomto prípade k našej veľkej ľútosti klient stráca všetky nároky na poskytnutie garancie. Garancia sa nevzťahuje na eventuálne cestovné a ubytovacie náklady. Garancia stráca platnosť v prípade  dramatickej zmeny hmotnosti klienta ,spojenej s iným ochorením klienta , v prípade úrazu či nadmerného zaťažovania, ako aj v prípade neodborného ošetrenia prevedeného mimo našej praxe.